ಪಾಠಯೋಜನೆಗಳು

ಮಾದರಿ ಪಾಠಯೋಜನೆಗಳು 2019-20 

 

ಕ್ರ.ಸಂ

ತರಗತಿಗಳು

Posted Date

01

4ನೇ ತರಗತಿ

07.07.2019

02

5ನೇ ತರಗತಿ

07.07.2019

03

6ನೇ ತರಗತಿ

07.07.2019

04

7ನೇ ತರಗತಿ

07.07.2019

05

8ನೇ ತರಗತಿ

07.07.2019

 

Comments

Popular posts from this blog

ವಿದ್ಯಾಗಮ ತರಗತಿವಾರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ ಮಾಹೆಯ ಪಠ್ಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳು.

ವಿದ್ಯಾಗಮ ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳು